نتایج اخذ کد پایان نامه ها 95/10/4

ردیف

نام دانشجو

تاریخ اخذ کد

شماره کد اخذ شده

توضیحات

1

فرشته حمیدی پور

5/8/95

39760202942003

 

2

محمد گودرزی

12/8/95

39760202941011

 

3

مروارید مافی

1/8/95

39740433942012

 

4

مهدی نوری

1/10/95

39760202941013

 

5

سارا امیر غیاثوند

6/9/95

39740433942013

 

6

حمید رضا دوست اطهر

1/9/95

39760202942004

 

7

مسعود کلهر

20/9/95

39760202941012

 

8

هادی محمدی

6/9/95

39760202942005

 

9

حسین رضی

-

-

ظرفیت استاد راهنما (دکتر امامقلی) تکمیل می باشد پیگیری آزاد شدن کد استاد توسط دانشجو

10

زاهد نایبی لیمودهی

-

-

ظرفیت استاد راهنما (دکتر رازجو) تکمیل می باشد پیگیری آزاد شدن کد استاد توسط دانشجو