نتایج اخذ کد پایان نامه های کارشناسی ارشد تا تاریخ 12/8/1395

 نتایج اخذ کد پایان نامه های کارشناسی ارشد تا تاریخ 12/8/1395 به شرح ذیل می باشد:

 

ردیف

نام دانشجو

تاریخ اخذ کد

شماره کد اخذ شده

توضیحات

1

فرشته حمیدی پور

5/8/95

39760202942003

 

2

محمد گودرزی

12/8/95

39760202941011

 

3

مروارید مافی

1/8/95

39740433942012

 

4

مهدی نوری

-

-

ظرفیت استاد راهنما (دکتر احدی) تکمیل می باشد پیگیری آزاد شدن کد استاد توسط دانشجو

5

سارا امیر غیاثوند

-

-

ظرفیت استاد راهنما (دکتر احدی) تکمیل می باشد پیگیری آزاد شدن کد استاد توسط دانشجو

6

حمید رضا دوست اطهر

-

-

ظرفیت استاد راهنما (دکتر ترابی) تکمیل می باشد پیگیری آزاد شدن کد استاد توسط دانشجو