مشاهده نتایج شورا مورخ 95/8/18

نتایج جلسه شورای پژوهشی واحد در خصوص پروپوزال پایان نامه های کارشناسی ارشد در تاریخ 12/8/1395 به شرح ذیل می باشد:

 

 

ردیف

نام دانشجو

شماره و تاریخ تصویب گروه

رأی شورای پژوهشی

توضیحات

تایید

تایید با  اصلاحات

عدم تأیید

1

حمید رضا دوست اطهر

شماره 20

مورخ 19/5/95

*

 

 

 

 

2

فاطمه خلیلی ابهری

شماره 22

مورخ 28/7/95

 

*

 

 

 

3

مسعود کلهر

شماره 22

مورخ 28/7/95

 

*

 

 

 

4

هادی محمدی

شماره 22

مورخ 28/7/95

 

*

 

 

 

5

ابوالفضل محمد علیخانی

شماره 22

مورخ 28/7/95

 

 

 

*