گروه‌های آموزشی

 

کامپیوتر : آقای دکتر میرحسینی


برق : آقای دکتر نبئی


عمران : آقای دکتر دلپذیر


رشته معماری : آقای دکتر جزءپیری


رشته مکانیک خودرو : آقای دکتر احمدی


رشته حسابداری و مدیریت بازرگانی : آقای دکتر ابراهیمی


رشته صنایع غذایی و میکروبیولوژی : آقای دکتر حسینی


گروه عمومی : سرکار خانم محمدی


گروه علوم پایه : آقای دکتر حاجی خانی