نتایج شورای پژوهشی نیمسال 1-95-94

دانشجویان محترم توجه داشته باشند که بر اساس بخشنامه سازمان مرکزی حداقل شش ماه پس از تصویب شورای پژوهشی و چهار ماه پس از اخذ کد اجازه دفاع خواهند داشت
صفحه 1

ردیف    نام دانشجو      نتیجه جلسه گروه / شورای پژوهشی                  توضیحات


1.    منوچهر عربلو         تایید گروه و شورا(94/07/25)  (استاد راهنما: دکتر احدی- مشاور : دکتر جزءپیری)  اخذ کد در مورخ  1394/07/25  کد پایان نامه : 39760202941001


2.   سیدحافظ هاشمی   تایید گروه و شورا(94/07/25) (استاد راهنما: دکتر فلاحت- مشاور : دکتر جزءپیری)  اخذ کد در مورخ  1394/07/29کد پایان نامه : 397602029431040


3.  امید علیجانی            تایید گروه و شورا (94/07/25)  (استاد راهنما: دکتر ترابی- مشاور : دکتر احدی)  اخذ کد در مورخ  1394/07/29کد پایان نامه : 397602029432015


4.  رضا شکوری           تایید گروه و شورا(94/08/24)   (استاد راهنما: مهندس حجازی- مشاور : مهندس افلاطونیان) اخذ کد در مورخ  1394/08/24کد پایان نامه : 397602029432018


5.  نیکو زربخش نیا       تایید گروه و شورا (94/10/26)  ظرفیت استاد راهنما تکمیل (استاد راهنما: دکتر جزءپیری- مشاور : دکتر احدی)


6.  بهجت عبدی              تایید گروه و شورا(94/08/24)   (راهنما: دکتر احدی- مشاور : دکتر ترابی) اخذ کد در مورخ  1394/08/24کد پایان نامه : 397602029432017


7.  سهند پیمان              تاییدگروه و شورا(94/09/30) ظرفیت استاد راهنما تکمیل   (راهنما: دکتر ترابی- مشاور : دکتر احدی)


8.  حمیده مقدم               تایید گروه و شورا(94/08/24) (راهنما: دکتر امامقلی- مشاور : مهندس شریعتی) ) اخذ کد در مورخ  1394/09/01پایان نامه : 397602029431041


9.  پگاه محمدزاده درآباد   تایید گروه و شورا (94/10/26)  ظرفیت استاد راهنما تکمیل   (راهنما: دکتر احدی- مشاور : دکتر جزءپیری)


10.  مجید موسی وند   تاییدگروه و شورا(94/08/24)  (راهنما: دکتر احدی- مشاور : مهندس وزیری) اخذ کد در مورخ  1394/10/02پایان نامه :39760202941004


11.  مجید ایراندوست    تایید گروه و شورا(94/08/24) (راهنما: دکتر امامقلی- مشاور : دکتر احدی) اخذ کد در مورخ  1394/08/30پایان نامه : 39760202941003


12.  محمدرضا مرادی    تایید گروه و شورا(94/08/24)   (راهنما: دکتر امامقلی- مشاور : دکتر احدی)  اخذ کد در مورخ  1394/08/30پایان نامه : 39760202941002


13.  راحله سوری   تایید گروه و شورا ظرفیت استاد راهنما  تکمیل است،پیگیری از استاد راهنما جهت اعلام تاریخ دفاع دانشجویان اساتید مربوطه  (راهنما: دکتر احدی- مشاور : دکتر وزیری)


14.  مهدی حاجعلی زاده کلاسی  تاییدگروه و شورا(94/08/24) (راهنما: دکتر ترابی- مشاور : دکتر احدی) اخذ کد در مورخ  1394/10/17پایان نامه : 39760202932021


15.  محراب باقری    تایید گروه و شورا(94/09/30)  ظرفیت استاد راهنما  تکمیل است،پیگیری از استاد راهنما جهت اعلام تاریخ دفاع دانشجویان اساتید مربوطه  (راهنما: دکتر ناصرالمعمار- مشاور : دکتر دلپذیر)


17.  مرضیه کریمی    تایید گروه و شورا(94/09/30)   (راهنما: دکتر احدی- مشاور : دکتر جزءپیری) اخذ کد در مورخ  1394/10/17پایان نامه : 39760202941005


18.  امیر پرهیزکاری   تایید گروه و شورا (94/10/26)  ظرفیت استاد راهنما تکمیل (راهنما: دکتر امامقلی- مشاور : دکتر سهیلی)


19.  مهدی کاشفی     تایید گروه و شورا(94/09/30)    (راهنما: دکتر احدی- مشاور : دکتر دشتی) اخذ کد در مورخ  1394/11/01پایان نامه :39760202932022                     صفحه بعد