رشته‌های تحصیلی

                                    رشته های تحصیلی موجود :

مقطع کارشناسی ارشد :

1.   مهندسی معماری
2.   حسابداری
3.   مدیریت اجرایی
4.   مهندسی برق - قدرت

5.   مهندسی برق قدرت - گرایش سیستم های قدرت   
6.   مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری     
7.   مهندسی عمران - مهندسی سازه 

8.   مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
9.   مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
10. علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوری مواد غذایی
11. زیست شناسی علوم سلولی و ملکولی
12. زیست شناسی میکروبیولوژی
13. زیست شناسی علوم جانوری - گرایش فیزویولوژی جانوری
14. زیست شناسی بیوشیمی - گرایش بیوشیمی گیاهی
15. علوم و فناوری نانو - نانوشیمی

مقطع کارشناسی پیوسته :
1.  مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی  
2.  مدیریت بازرگانی         
3
.  زیست شناسی سلولی و مولکولی- میکروبیولوژی           
4.  حسابداری    
5.  مهندسی عمران
6.  مهندسی معماری
7.  حقوق
8.  مهندسی صنایع

9.   مهندسی مکانیک
10. مهندسی برق


مقطع کارشناسی ناپیوسته :
1.   علمی کاربردی حسابداری
2.   مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
3.   مهندسی  تکنولوژی الکترونیک
4.   مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو   

5.   مهندسی تکنولوژی عمران-عمران    
6.   مهندسی تکنولوژی معماری          
7.   مهندسی علوم و صنایع غذایی      

8.   مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
9.   علمی کاربردی معماری
10. مهندسی اجرایی عمران
 
        
مقطع کاردانی ناپیوسته :
1.  حسابداری
2.   علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر       
3.  کارهای عمومی ساختمان   
4.  معماری   
5. 
تکنولوژی مواد غذایی                                
6.  برق الکترونیک
      
                                                   

مقطع کاردانی پیوسته :

1.  علمی کاربردی حسابداری                                    
2.   کامپیوتر-نرم افزار کامپیوتر     
                           
3.   الکتروتکنیک - برق صنعتی                       
4.  مکانیک خودرو                               
5.  ساختمان-کارهای عمومی ساختمان                                    
6.  نقشه کشی معماری        
7.   تربیت بدنی