رشته‌های تحصیلی

                     مقطع کارشناسی ارشد :

1.   حسابداری 
2.   مهندسی عمران - مهندسی سازه
3.   مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وری 
4.   مهندسی معماری  
5.   مدیریت کسب و کار - سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
6.   مدیریت کسب و کار - بازاریابی
7.   مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
8.   مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
9.    علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوری مواد غذایی
10.  زیست شناسی سلولی و ملکولی
11.  میکروبیولوژی - میکروبیولوژی صنعتی
12.  بیوشیمی                   مقطع کارشناسی پیوسته :

1.  حقوق  
2.  حسابداری     
3.  مهندسی کامپیوتر      
4.  میکروبیولوژی   
5.  علوم و مهندسی صنایع غذایی 
6.  مهندسی عمران
7.  مهندسی معماری
8.  مهندسی برق
9.  مهندسی مکانیک
10. مدیریت بازرگانی
11. مهندسی صنایع
12. مدیریت کسب و کارهای کوچک
                 مقطع کارشناسی ناپیوسته :

1.   حسابداری
2.   مهندسی نرم افزار کامپیوتر    
3.   مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی 
4.   مهندسی اجرایی عمران
5.   معماری    
6.   مهندسی تکنولوژی برق قدرت        
7.   مهندسی فناوری مکانیک خودرو      
8.   مهندسی تکنولوژی الکترونیک
9.   مدیریت بازرگانی
10. ایمنی صنعتی و محیط کار
11. کارشناسی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی                           مقطع کاردانی ناپیوسته :

1.   نرم افزار کامپیوتر 
2.   کاردانی تکنولوژی مواد غذایی      
3.  کاردان فنی کارهای عمومی ساختمان   
4.  کاردانی معماری   
5.  کاردان فنی مکانیک                              
6.  کاردان نقشه برداری
7.  کاردانی حسابداری
                                 مقطع کاردانی پیوسته :

1.  تربیت بدنی                                     
2.   حسابداری                          
3.   نرم افزار کامپیوتر                           
4.  عمران                              
5.  معماری                                 
6.  مکانیک خودرو         
7.  الکتروتکنیک