رشته‌های تحصیلی

                                                                  مقطع کارشناسی ارشد :

1.   مهندسی معماری
2.   حسابداری
3.   مدیریت کسب و کار - بازاریابی
4.   مدیریت کسب و کار - سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
5.   مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری     
6.   مهندسی عمران - مهندسی سازه 
7.   مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
8.   مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
9.   علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوری مواد غذایی
10. زیست شناسی علوم سلولی و ملکولی
11. زیست شناسی میکروبیولوژی
12. زیست شناسی علوم جانوری - گرایش فیزویولوژی جانوری
13. زیست شناسی بیوشیمی - گرایش بیوشیمی گیاهی
14.  علوم و فناوری نانو - نانوشیمی                                                        مقطع کارشناسی پیوسته :

1.  حقوق  
2.  حسابداری     
3.  مهندسی کامپیوتر      
4.  میکروبیولوژی   
5.  علوم و مهندسی صنایع غذایی 
6.  مهندسی عمران
7.  مهندسی معماری
8.  مهندسی برق
9.  مهندسی مکانیک
10. مدیریت بازرگانی
11. مهندسی صنایع
12. مدیریت کسب و کارهای کوچک
                                                    مقطع کارشناسی ناپیوسته :

1.   حسابداری
2.   مهندسی نرم افزار کامپیوتر    
3.   مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی 
4.   مهندسی اجرایی عمران
5.   معماری    
6.   مهندسی تکنولوژی برق قدرت        
7.   مهندسی فناوری مکانیک خودرو      
8.   مهندسی تکنولوژی الکترونیک
9.   مدیریت بازرگانی
10. ایمنی صنعتی و محیط کار
11. کارشناسی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی                                               مقطع کاردانی ناپیوسته :

1.   نرم افزار کامپیوتر 
2.   کاردانی تکنولوژی مواد غذایی      
3.  کاردان فنی کارهای عمومی ساختمان   
4.  کاردانی معماری   
5.  کاردان فنی مکانیک                              
6.  کاردان نقشه برداری
7.  کاردانی حسابداری
                                                             مقطع کاردانی پیوسته :

1.  تربیت بدنی                                     
2.   حسابداری                          
3.   نرم افزار کامپیوتر                           
4.  عمران                              
5.  معماری                                 
6.  مکانیک خودرو         
7.  الکتروتکنیک