نتایج شورای پژوهشی نیمسال دوم 94-93

دانشجویان محترم توجه داشته باشند که بر اساس بخشنامه سازمان مرکزی حداقل شش ماه پس از تصویب شورای پژوهشی و چهار ماه پس از اخذ کد اجازه دفاع خواهند داشت

ردیف    نام دانشجو      نتیجه جلسه گروه / شورای پژوهشی            توضیحات


1.   پریسا فرهادی   تایید گروه و شورا(93/12/18)  اخذ کد در مورخ  1393/12/19 کد پایان نامه : 39760202931018  (استاد راهنما: مهندس افلاطونیان - مشاور : دکتر دلپذیر ) دفاعیه برگزار شد


2.  حمید حبیبی     تایید گروه و شورا(93/12/18) اخذ کد در مورخ  1393/12/19  کد پایان نامه : 39760202931020 (استاد راهنما: دکتر جزء پیری - مشاور : دکتر دلپذیر )دفاعیه برگزار شد


3.  سیده هانیه میرمیکائیل زادگان   تایید گروه و شورا(93/12/19) اخذ کد در مورخ  1394/01/18کد پایان نامه : 39760202931029 (استاد راهنما: دکتر لیتکوهی  - مشاور : دکتر دشتی)دفاعیه برگزار شد


4.    وحید غفاری     تایید گروه و شوراتایید گروه و شورا(93/12/18) اخذ کد در مورخ  1394/01/29کد پایان نامه : 39760202931032 (استاد راهنما:دکتر ترابی - مشاور : دکتر جزءپیری) دفاعیه برگزار شد


5.    زهرا سلطانیه  تایید گروه و شورای پژوهشی(94/2/30) اخذ کد در مورخ  1394/03/09کد پایان نامه : 39760202931036(استاد راهنما: دکتر جزء پیری  - مشاور : مهندس وزیری) 


6.     سارا کریم لو  تایید گروه و شورا(93/12/18) اخذ کد در مورخ  1393/12/19  کد پایان نامه : 39760202931021 (استاد راهنما: دکتر جزء پیری  - مشاور : مهندس وزیری)دفاعیه برگزار شد


7.  زهرا رضایی  تایید گروه و شورا(93/12/18) اخذ کد در مورخ  1393/12/19  کد پایان نامه : 39760202931019  (استاد راهنما: دکتر دشتی - مشاور : دکتر ترابی)دفاعیه برگزار شد


8.   زهرا خاتمی     تایید گروه و شورا(93/12/18) اخذ کد در مورخ  1393/12/26  کد پایان نامه : 39760202931026  (استاد راهنما: دکتر الماسی - مشاور : دکتر داوری)دفاعیه برگزار شد


9.  حسین رضا داودی تایید گروه و شورا(93/12/18) اخذ کد در مورخ  1393/12/26  کد پایان نامه : 39760202931025 (استاد راهنما: دکتر الماسی - مشاور : دکتر داوری)دفاعیه برگزار شد


10.  فتانه کلانتری  تایید گروه و شورا(93/12/18) اخذ کد در مورخ  1393/12/19 کد پایان نامه : 39760202932002  (استاد راهنما: خانم دکتر احدی - مشاور : خانم دکتر ترابی)دفاعیه برگزار شد


11.  سمیه عبدلی کلیشمی تایید گروه و شورا(93/12/18) اخذ کد در مورخ  1393/12/19 کد پایان نامه : 39760202932001  (استاد راهنما: دکتر زنده دل - مشاور : دکتر احدی)دفاعیه برگزار شد


12.  فرزانه جلالیان تایید گروه و شورا(93/12/19) اخذ کد در مورخ  1394/01/19کد پایان نامه : 39760202931030 (استاد راهنما: دکتر رحمانی - مشاور : دکتر دشتی) دفاعیه برگزار شد


13.  نرجس السادات کاظمی تایید گروه و شورا (93/12/18) اخذ کد در مورخ  1394/02/30پایان نامه : 39760202931035 (استاد راهنما: دکتر ترابی -مشاور : دکتر داوری)دفاعیه برگزار شد


14.  سمیه واعظی  تایید گروه و شورا(93/12/18) اخذ کد در مورخ  1393/12/19 کد پایان نامه : 39760202932003  (استاد راهنما: دکتر احدی - مشاور : دکتر ترابی)دفاعیه برگزار شد


                                     ادامه در صفحه دوم                                                    بازگشت به بخش تحصیلات تکمیلی