فرمهای مربوطه

اسناد و مدارک مناقصه طراحی کامل سایت اصلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج

فرم شماره 1                                            فرم شماره 10
فرم شماره 2                                            فرم شماره 11
فرم شماره 3                                            فرم شماره 12
فرم شماره 4                                            فرم شماره 13
فرم شماره 5                                            فرم شماره 14
فرم شماره 6                                            فرم شماره 15
فرم شماره 7                                            فرم شماره 16
فرم شماره 8                                            فرم شماره 17
فرم شماره 9                                            فایل سایت پلان