نتایج شورای پژوهشی نیمسال دوم 93-92

دانشجویان محترم توجه داشته باشند که بر اساس بخشنامه سازمان مرکزی حداقل شش ماه پس از تصویب شورای پژوهشی و چهار ماه پس از اخذ کد اجازه دفاع خواهند داشت

ردیف    نام دانشجو      نتیجه جلسه گروه / شورای پژوهشی                  توضیحات


1.      مهرداد فیروزبخت    تایید گروه و شورا(93/03/27) اخذ کد در مورخ  31/04/1393  کد پایان نامه : 39760202922002  (استاد راهنما: دکتر احدی - مشاور : دکتر اظهری) دفاعیه برگزار شد


2.    حمیدرضا مفاخری  تایید گروه و شورا(93/05/14)  اخذ کد در مورخ  30/06/1393  کد پایان نامه : 39760202922011  (استاد راهنما: مهندس حجازی-مشاور : دکتر دشتی)دفاعیه برگزار شد    


3.      ناهید ژاله مهینی  تایید گروه و شورا اخذ کد در مورخ  18/05/1393   کد پایان نامه : 39760202922005  (استاد راهنما: دکتر ترابی- مشاور : دکتر احدی)  دفاعیه برگزار شد      


4.      هادی صادقی     تایید گروه و شورا    اخذ کد در مورخ: 27/07/1393   کد پایان نامه :39760202931001  (استاد راهنما: دکتر ترابی- مشاور : دکتر احدی) دفاعیه برگزار شد   


5.      فاطمه سلیمانیها  تایید گروه و شورا اخذ کد در مورخ: 19/05/1393   39760202922010کد پایان نامه :  (استاد راهنما: دکتر احدی - مشاور : دکتر مدی) دفاعیه برگزار شد


6.     فاطمه محمدعلیخانی تایید گروه و شورا اخذ کد در مورخ  14/04/1393  کد پایان نامه :39760202922001  (استاد راهنما: دکتر رحمانی - مشاور : دکتر دشتی) دفاعیه برگزار شد


7.      عباس ریاحی  تایید گروه و شورا(93/03/27)   اخذ کد در مورخ  27/7/1393  کد پایان نامه :39760202931002  (استاد راهنما: دکتر ترابی- مشاور : مهندس وزیری) دفاعیه برگزار شد             


8.      مرتضی میرزاحسینی   تایید گروه و شورا(93/05/14) اخذ کد در مورخ  18/05/1393 کد پایان نامه :39760202922009  (استاد راهنما: دکتر دشتی - مشاور : دکتر احدی) دفاعیه برگزار شد


9.      سهیل جباری  تایید گروه و شورا(93/05/14)   اخذ کد در مورخ  18/05/1393  کد پایان نامه :39760202922007  (استاد راهنما: دکتر دشتی - مشاور : دکتر احدی) دفاعیه برگزار شد       


10.     مهدی پروینیان تایید گروه و شورا  اخذ کد در مورخ  18/05/1393 کد پایان نامه :39760202922006  (استاد راهنما: دکتر دشتی - مشاور : دکتر احدی) دفاعیه برگزار شد                


11.     سعید عسگری   تایید گروه و شورا   اخذ کد در مورخ  15/05/1393 کد پایان نامه :39760202922003    (استاد راهنما: دکتر دشتی - مشاور : دکتر متین) دفاعیه برگزار شد


12.    حسن کتابی  تایید گروه و شورا    اخذ کد در مورخ  15/05/1393  کد پایان نامه :39760202922004  (استاد راهنما: دکتر دشتی - مشاور : دکتر متین) دفاعیه برگزار شد


13.    فرهاد عبدی    تایید گروه و شورا(93/07/26)   اخذ کد در مورخ  27/7/1393   کد پایان نامه :39760202922004     (استاد راهنما: دکتر متین- مشاور : دکتر دشتی)


14.    سیمین همایون مهر    تایید گروه و شورا(93/05/14)   اخذ کد در مورخ  18/5/1393  کد پایان نامه : 39760202922008 (استاد راهنما: دکتر احدی - مشاور : دکتر جزءپیری)دفاعیه برگزار شد


                                                                                                                                  بازگشت به بخش تحصیلات تکمیلی