نتایج شورای پژوهشی نیمسال اول 94-93

دانشجویان محترم توجه داشته باشند که بر اساس بخشنامه سازمان مرکزی حداقل شش ماه پس از تصویب شورای پژوهشی و چهار ماه پس از اخذ کد اجازه دفاع خواهند داشت

ردیف    نام دانشجو      نتیجه جلسه گروه / شورای پژوهشی            توضیحات


1.     نگار مشاطگان       تایید گروه و شورا(93/08/25) اخذ کد :  03/09/1393 کد پایان نامه:39760202931007 (استاد راهنما: دکتر خوانساری - مشاور : دکتر ترابی)   دفاعیه برگزار شد


2.     زهره طاهری قزوینیتایید گروه و شورا(93/08/25) اخذ کد : 03/09/1393 کد پایان نامه:39760202931008 (استاد راهنما: دکتر خوانساری - مشاور : دکتر ترابی)  دفاعیه برگزار شد


 3.     امیر زهرایی        تایید گروه و شورا(93/09/01)  اخذ کد : 01/09/1393 کد پایان نامه:39760202931004 (استاد راهنما: مهندس شریعتی- مشاور :دکتر جزءپیری) دفاعیه برگزار شد        


 4.    امیدکلانتری مهدی آبادی تایید گروه و شورا(93/09/01)   اخذ کد : 01/09/1393 کد پایان نامه:39760202931005 (استادراهنما: مهندس شریعتی- مشاور : جزءپیری)دفاعیه برگزار شد           


5.      نوید احدی             تایید گروه و شورا(93/08/25)    اخذ کد : 01/09/1393  کد پایان نامه:39760202931006   (استاد راهنما: دکتر احدی - مشاور : دکتر جزءپیری) دفاعیه برگزار شد      


6.      سید علی فراز            تایید گروه و شورا(93/10/13)  اخذ کد : 14/10/1393  کد پایان نامه:39760202931011  (استاد راهنما: دکتر ترابی - مشاور : دکتر دلپذیر) دفاعیه برگزار شد


7.      رضا اسد الهی ضیایی تایید گروه و شورا(93/10/13) اخذ کد : 14/10/1393 کد پایان نامه:39760202931010 (استاد راهنما: دکتر ترابی - مشاور : مهندس وزیری ) دفاعیه برگزار شد


8.   محمدرضا هاشم بیگی  تایید گروه و شورا(93/09/16)  اخذ کد : 17/09/1393  کد پایان نامه:39760202931009 (استاد راهنما: دکتر متین - مشاور : دکتر دلپذیر)دفاعیه برگزار شد


9.  اکبر رحیمی      تایید گروه و شورا(93/08/25)   اخذ کد : 26/08/1393   کد پایان نامه:39760202931003    (استاد راهنما: دکتر احدی -  مشاور : دکتر دلپذیر)  دفاعیه برگزار شد         


10.    میثم زرندی      تایید گروه و شورا(93/10/13)   اخذ کد :  27/10/1393  کد پایان نامه : 39760202931013    (استاد راهنما: دکتر حجازی - مشاور : مهندس پرچگانی)دفاعیه برگزار شد


11.    محمود عزیزی  تایید گروه و شورا(93/10/13)  اخذ کد : 27/10/1393  کد پایان نامه : 39760202931014  (استاد راهنما: دکتر حجازی  - مشاور : مهندس پرچگانی)


12.     مرتضی نقی لو   تایید گروه و شورا(93/10/13)  اخذ کد : 14/10/1393  کد پایان نامه:39760202931012 (استاد راهنما: دکتر جزء پیری  - مشاور :  دکتر دشتی)


13.  عرفان رسولی  تایید گروه و شورا(93/11/25)  اخذ کد : 25/11/1393  کد پایان نامه : 39760202931015   (استاد راهنما: دکتر دشتی - مشاور : مهندس وزیری)


14.  علی حاج سلیمانیتایید گروه و شورا(93/11/25) اخذ کد : 25/11/1393  کد پایان نامه : 39760202931016  (استاد راهنما: دکتر دشتی - مشاور : دکتر ترابی) 


15.  بهناز جعفری  تایید گروه و شورا(93/11/25)  اخذ کد : 25/11/1393  کد پایان نامه : 39760202931017  (استاد راهنما: خانم دکتر ترابی - مشاور : آقای دکتر شکوهی)دفاعیه برگزار شد


                                                                                       بازگشت به بخش تحصیلات تکمیلی