فرمهای ارتباط با صنعت


- فرمهای کارآموزی

- فرم بازدید / علمی دانشجویان از مراکز تحقیقاتی ، صنعتی

- فرم ارزشیابی پروژه (نسخه word)           (نسخه pdf)

- فرمهای پروژه گروه برق

توجه : دانشجوی محترم برای فرم معرفی نامه کارآموزی از فرم جدید استفاده گردد.