هیأت علمی واحد (به ترتیب حروف الفبا)

 

 

 ردیف  نام  نام خانوادگی  نوع همکاری  رشته تحصیلی  مرتبه  عنوان پست سازمانی  فایل رزومه
  1 سید مسعود  ابراهیمی   تمام وقت  حسابداری  مربی معاون اداری و مالی دریافت فایل
  2  سید یاسر  ابراهیمی   تمام وقت مهندسی برق  مربی    
  3  پریسا  احدی  تمام وقت  مهندسی معماری  استادیار     
  4  سیمین  احمدیان  تمام وقت  محیط زیست  مربی    
  5  سمیرا  بیژنی  تمام وقت  میکروبیولوژی  مربی    
  6  هاجر  تارویردی زاده  تمام وقت  روانشناسی تربیتی  مربی    
  7  علیرضا  جزء پیری  تمام وقت  مهندسی معماری  مربی  مدیر گروه معماری  دریافت فایل
  8  محمود  جعفری  تمام وقت  فقه و اصول  مربی  ریاست واحد  
  9  راحله  جمشیدلو  تمام وقت  علوم اقتصادی  مربی    دریافت فایل
 10  البرز  حاجی خانی  تمام وقت  مهندسی صنایع  مربی  معاون آموزشی و دانشجویی  دریافت فایل
 11  بهرام  حاجی خانی  تمام وقت  فیزیک کاربردی  مربی  مدیر گروه علوم پایه  دریافت فایل
 12  سیدعباس  حسینی لرگانی  تمام وقت  میکروبیولوژی  مربی    
 13  محمد  حیدری  تمام وقت  حسابداری  مربی    وبلاگ
 14  مسعود  حیدری  تمام وقت  ریاضی  مربی    دریافت فایل
 15  ولی اله  داوری  تمام وقت  مهندسی عمران  مربی    دریافت فایل
 16  مهران  دشتی  تمام وقت مهندسی معماری  استادیار    
 17 مهدی دلپذیر  تمام وقت  مهندسی عمران  مربی  مدیرگروه عمران  دریافت فایل
 18  امیر  زندی  تمام وقت مهندسی مکانیک-ساخت و تولید  مربی    
 19  آرش  شعبانی  تمام وقت  مهندسی برق - قدرت  مربی   دریافت فایل
 20  عمید  شهبازی  تمام وقت  مهندسی برق - قدرت  مربی    
 21  مهدی  صفائیان  تمام وقت  مهندسی برق - کنترل  مربی    دریافت فایل
 22  مرتضی  عادلی میلانی  تمام وقت  مهندسی علوم و صنایع غذایی  مربی    مدیر گروه صنایع غذایی دریافت فایل
 23  مجید  عسگری  تمام وقت  آموزش زبان انگلیسی  مربی  رئیس اداره پژوهش و فناوری دریافت فایل
 24  پیام  فقیهی  تمام وقت  مهندسی مکانیک  مربی    
 25  هادی  فکور  تمام وقت  میکروبیولوژی  مربی   مدیر گروه میکروبیولوژی دریافت فایل
 26  پیمانه  قاسمی افشار  تمام وقت  مهندسی علوم و صنایع غذایی  استادیار    
 27  عباس  قنبری  تمام وقت  مدیریت بازرگانی  مربی    دریافت فایل
 28  فاطمه  محمدی  تمام وقت  تاریخ  مربی  مدیر گروه معارف  دریافت فایل
 29  محمدرضا  محمدی رمضانی  تمام وقت  حسابداری  مربی  مدیر گروه حسابداری  
 30  سید مهدی  معافی مدنی  تمام وقت  مدیریت بازرگانی  مربی    دریافت فایل
 31  بهمن  معینی  تمام وقت  ریاضی  استادیار    دریافت فایل
 32  سید محسن  میرحسینی  تمام وقت  مهندسی کامپیوتر  مربی  مدیر گروه کامپیوتر  دریافت فایل
 33  حسن  نوری نژاد  تمام وقت  تربیت بدنی  مربی  مدیر گروه تربیت بدنی دریافت فایل 
 34  وحید  نبئی  تمام وقت مهندسی  برق - قدرت  استادیار  مدیر گروه برق دریافت فایل
 35  آزاده  وزیری  تمام وقت  مهندسی معماری  مربی   دریافت فایل
 36  رضا  هادی لو  تمام وقت  زبان و ادبیات فارسی  مربی    دریافت فایل
 37  علیرضا  یوسفی  تمام وقت  مهندسی شهرسازی  مربی   دریافت فایل