فرمهای سمینار

لطفاً قبل از دریافت فرمهای مربوط به سمینار ، راهنمای مربوطه را دانلود و مطالعه نمائید.

راهنمای انتخاب و ارائه درس سمینار

برنامه زمانبندی ارائه سمینار

فرم شماره 1 (فرم تصویب سمینار)
فرم شماره 2
(فرم درخواست ارائه سمینار)
فرم شماره 3
(فرم ارائه نمره سمینار)
فرم پروپزال :  word     pdf