نتایج شورای پژوهشی

  • اخذ کد ، پس از رفع نواقصات ، تایید گروه و تایید شورای پژوهشی واحد امکان پذیر می باشد.
  • در خصوص صفحات 13 و 14پروپزال (فرمهای 1 و 2) ، ترتیب نام و آدرس دانشگاه به انگلیسی و فارسی حتما باید مطابق فرمت زیر باشد :
    گروه ....... ، واحد هیدج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، هیدج ، ایران
    Department of ..... , Hidaj branch, Islamic Azad University , Hidaj , Iran

  • قابل توجه دانشجویانی که پروپزال آنها تایید و اخذ کد انجام شده است :

1. جهت برگزاری به موقع جلسه دفاعیه ، دستورالعمل و بخشنامه های مربوطه را از بخش تحصیلات تکمیلی وب سایت واحد هیدج اخذ و به صورت دقیق مطالعه و رعایت نمایید. در غیر اینصورت جلسه دفاعیه برگزار نخواهد شد.
2. فرمهای مربوطه (گزارش پیشرفت و ...) طبق دستورالعمل تکمیل و تحویل تحصیلات تکمیلی نمایند. دانشجویانی که پایان نامه آنها نیاز به تمدید دارد به آموزش مراجعه نمایند.نتایج شورای پژوهشی
نتایج اخذ کد پایان نامه ها


 شورا  95/02/29

شورا  95/04/12
شورا  95/05/17
شورا  95/06/21
شورا  95/08/18
شورا  95/09/29
 
شورا  95/12/10    
شورا  95/12/22
-------------------------
شورا  96/02/13
شورا  96/02/31
شورا  96/03/30
شورا  96/05/10
شورا  96/06/11
شورا 96/08/17
شورا 96/09/22
شورا 96/10/26
شورا 96/11/11
شورا 96/11/24
شورا 96/12/08
شورا 96/12/21
شورا 96/12/22
-------------------------
شورا 97/02/25
شورا 97/03/09
شورا 97/03/20
شورا 97/04/14
شورا 97/06/27
شورا 97/04/17
شورا 97/07/17
شورا 97/08/14
شورا 97/08/20
شورا 97/10/12
شورا 97/10/18


شورا 97/11/18

شورا 97/12/02
شورا 97/12/15
-------------------------
شورا 98/06/02


 

اخذ کد 95/02/01
اخذ کد 95/02/11
اخذ کد 95/03/05
اخذ کد 95/04/15
اخذ کد 95/05/31
اخذ کد 95/07/07
اخذ کد 95/07/18
اخذ کد 95/08/12
اخذ کد 95/10/04
-------------------------
اخذ کد 96/01/19
اخذ کد 96/02/19
اخذ کد 96/03/30
اخذ کد 96/03/31
اخد کد 96/05/01
اخذ کد 96/05/30
اخذ کد 96/06/11
اخذ کد 96/06/25
اخذ کد 96/07/03
اخذ کد 96/07/30
اخذ کد 96/08/24
اخد کد 96/09/12
اخذ کد 96/10/05
اخذ کد 96/10/21
اخذ کد 96/11/03
اخذ کد 96/11/23
اخذ کد 96/12/23
-------------------------
اخذ کد 97/01/27
اخذ کد 97/02/16
اخذ کد 97/02/23
اخذ کد 97/03/01
اخذ کد 97/03/10
اخذ کد 97/04/11

اخذ کد 97/04/28
اخذ کد 97/06/05
اخذ کد 97/06/20
اخذ کد 97/07/01
اخذ کد 97/08/09
اخذ کد 97/10/10
اخذ کد 97/10/20
اخذ کد 97/10/30
اخذ کد 97/12/12
اخذ کد 97/12/26
------------------------
اخذ کد 98/02/16
اخذ کد 98/02/24
اخذ کد 98/02/31
اخذ کد 98/04/09
اخذ کد 98/06/09
اخذ کد 98/06/23
اخذ کد 98/07/17
اخذ کد 98/07/29
اخذ کد 98/11/29

نتایج شورا و اخذ کد مورخ 95/02/01  
نتایج شورا و اخذ کد- نیمسال اول 95-94  
نتایج شورا و اخذ کد-  نیمسال دوم 94-93  
نتایج شورا و اخذ کد- نیمسال اول 94-93  
نتایج شورا و اخذ کد- نیمسال دوم 93-92    

 

 

 

 

 
 

 

بازگشت به بخش تحصیلات تکمیلی