نتایج شورای پژوهشی

  • اخذ کد ، پس از رفع نواقصات ، تایید گروه و تایید شورای پژوهشی واحد امکان پذیر می باشد.
  • در خصوص صفحات 13 و 14پروپزال (فرمهای 1 و 2) ، ترتیب نام و آدرس دانشگاه به انگلیسی و فارسی حتما باید مطابق فرمت زیر باشد :
    گروه ....... ، واحد هیدج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، هیدج ، ایران
    Department of ..... , Hidaj branch, Islamic Azad University , Hidaj , Iran

  • قابل توجه دانشجویانی که پروپزال آنها تایید و اخذ کد انجام شده است :

1. جهت برگزاری به موقع جلسه دفاعیه ، دستورالعمل و بخشنامه های مربوطه را از بخش تحصیلات تکمیلی وب سایت واحد هیدج اخذ و به صورت دقیق مطالعه و رعایت نمایید. در غیر اینصورت جلسه دفاعیه برگزار نخواهد شد.
2. فرمهای مربوطه (گزارش پیشرفت و ...) طبق دستورالعمل تکمیل و تحویل تحصیلات تکمیلی نمایند. دانشجویانی که پایان نامه آنها نیاز به تمدید دارد به آموزش مراجعه نمایند.نتایج شورای پژوهشی
نتایج اخذ کد پایان نامه ها
نتایج شورا  95/02/29
نتایج شورا  95/04/12
نتایج شورا  95/05/17
نتایج شورا  95/06/21
نتایج شورا  95/08/18
نتایج شورا  95/09/29
  نتایج شورا 95/12/10    
نتایج شورا  95/12/22
نتایج شورا  96/02/13
نتایج شورا  96/02/31
نتایج شورا  96/03/30
نتایج شورا  96/05/10
نتایج شورا  96/06/11
نتایج شورا 96/08/17
نتایج شورا 96/09/22
نتایج شورا 96/10/26
نتایج شورا 96/11/11
نتایج شورا 96/11/24
نتایج شورا 96/12/08
نتایج شورا 96/12/21
نتایج شورا 96/12/22
نتایج شورا 97/02/25
نتایج شورا 97/03/09

 

 

 

نتایج اخذ کد 95/02/01
نتایج اخذ کد 95/02/11
نتایج اخذ کد 95/03/05
نتایج اخذ کد 95/04/15
نتایج اخذ کد 95/05/31
نتایج اخذ کد 95/07/07
نتایج اخذ کد 95/07/18
نتایج اخذ کد 95/08/12
نتایج اخذ کد 95/10/04
نتایج اخذ کد 96/01/19
نتایج اخذ کد 96/02/19
نتایج اخذ کد 96/03/30
نتایج اخذ کد 96/03/31
نتایج اخد کد 96/05/01
نتایج اخذ کد 96/05/30
نتایج اخذ کد 96/06/11
نتایج اخذ کد 96/06/25
نتایج اخذ کد 96/07/03
نتایج اخذ کد 96/07/30
نتایج اخذ کد 96/08/24
نتایج اخد کد 96/09/12
نتایج اخذ کد 96/10/05
نتایج اخذ کد 96/10/21
نتایج اخذ کد 96/11/03
نتایج اخذ کد 96/11/23
نتایج اخذ کد 96/12/23
نتایج اخذ کد 97/01/27
نتایج اخذ کد 97/02/16
نتایج اخذ کد 97/02/23
نتایج اخذ کد 97/03/01
نتایج اخذ کد 97/03/10
نتایج اخذ کد 97/04/11

 

نتایج شورا و اخذ کد مورخ 95/02/01
نتایج شورا و اخذ کد- نیمسال اول 95-94
نتایج شورا و اخذ کد-  نیمسال دوم 94-93
نتایج شورا و اخذ کد- نیمسال اول 94-93
نتایج شورا و اخذ کد- نیمسال دوم 93-92  

 

 

 

 

 

 

بازگشت به بخش تحصیلات تکمیلی