آدرس جديد سايت دانشگاه

دانشجويان گرامی می توانند از اين به بعد از آدرس www.hidajiau.ac.ir برای دسترسی به سايت اطلاع رسانی دانشگاه استفاده کنند.