تقویم آموزشی

نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98
 

موضوع
شروع پایان
ثبت نام و انتخاب واحد 98/11/05  98/11/10 (مطابق زمانبندی یکپارچه سازمان)
شروع کلاس ها 98/11/12

 99/03/22 (مطابق زمانبندی یکپارچه سازمان)

حذف و اضافه 98/11/26

 98/12/01( مطابق زمانبندی یکپارچه سازمان)

برگزاری امتحانات 99/03/24 99/04/05 (مطابق زمانبندی یکپارچه سازمان)