فرم‌ها و آئین نامه ها

  • آئين نامه نقل و انتقالات دريافت

  • شرایط لازم جهت کاردانشجویی دریافت

  • ضوابط خروج موقت دانشجویان مشمول دریافت

  • مدارک مورد نیاز برای تخفیف دانشجویی دریافت