معرفی حوزه آموزش

معرفی

مدیر آموزش

نام و نام خانوادگی : سحر مرسلی
سمت : مدیر آموزش و
کارشناس گروههای حسابداری - مدیریت - صنایع غذایی

نام و نام خانوادگی : معصومه احمدی
کارشناس گروههای معماری - مکانیک خودرو (کاردانی پیوسته)

نام و نام خانوادگی : فهیمه نقی لو
کارشناس گروههای عمران - کامپیوتر - برق


شرح وظایف :
در دست ساخت