معرفی امور کلاس ها

معرفی مسئول این بخش :

نام و نام خانوادگى :      بهرام بهرامی


فعالیتهای این حوزه:

نظارت بر برگزاری کلیه کلاس های اساتید هیأت علمی و حق التدریس طبق برنامه ریزی آموزش 
نصب اطلاعیه امور کلاس ها جهت اطلاع دانشجویان
اطلاع رسانی در زمینه حضور و غیاب اساتید و ارسال گزارش هفتگی آن به معاونت آموزشی و مدیر آموزش
هماهنگی در خصوص برگزاری کلاس های جبرانی و تقویتی با اساتید و مدیران محترم گروه و مدیر آموزش
درج برنامه هفتگی دانشجویان در برد امور کلاس ها
نظارت بر برگزاری دروس کارگاهی و آزمایشگاهی و پیگیری کمبودهای آن
هماهنگی جلسات مدیران محترم گروه با معاونت آموزشی
هماهنگی با کارگزینی واحد و معاونت آموزشی در خصوص تحویل درخواست تدریس اساتید به مدیران گروه
هماهنگی با واحد پژوهش در خصوص برگزاری همایش ها
گزارش درخواست ها و نیازهای اساتید و دانشجویان به معاونت آموزشی
ارسال کلیه کارکردها در طول ترم به ریاست محترم واحد