مرکز مشاوره و راهنمایی

معرفی مسئول مربوطه :
سرکار خانم تارویردی ؛ عضو هیأت علمی واحد هیدج

ساعات کار دفتر مشاوره :
روزهای یکشنبه ساعت 9:30 الی 13:30

دفتر مشاوره واحد خدمات مشاوره ای را در زمینه های مختلف به صورت رایگان به شرح زیر ارائه می نماید :
1- مشاوره ازدواج
2- مشاوره خانوادگی
3- مشاوره تحصیلی
4- مشاوره رفتاری
5- مشاوره عاطفی