امور تربیت بدنی

      
مشخصات انجمن ورزشی  فوتسال و فوتبال   واحد   هیدج  

ردیف

شرح

رئیس انجمن

1

نام و نام خانوادگی

جابر ربیعی

2

رشته تحصیلی

کاردانی پیوسته- مکانیک

3

رشته ورزشی تخصصی

فوتسال و فوتبال

4

شماره تماس

09395693343           مشخصات انجمن ورزشی  کشتی     واحد   هیدج 

ردیف

شرح

رئیس انجمن

1

نام و نام خانوادگی

مسعود رجبی

2

رشته تحصیلی

کارشناسی پیوسته- حسابداری

3

رشته ورزشی تخصصی

کشتی

4

شماره تماس

09305782206      مشخصات انجمن ورزشی  والیبال    واحد   هیدج 

ردیف

شرح

رئیس انجمن

1

نام و نام خانوادگی

محسن رستگار

2

رشته تحصیلی

کارشناسی ناپیوسته- کامپیوتر

3

رشته ورزشی تخصصی

والیبال

4

شماره تماس

09192795779   مشخصات انجمن ورزشی  بدمینتون    واحد   هیدج 

ردیف

شرح

رئیس انجمن

1

نام و نام خانوادگی

محمدرضا قدوسی

2

رشته تحصیلی

کارشناسی ناپیوسته- معماری

3

رشته ورزشی تخصصی

بدمینتون

4

شماره تماس

09383087670          مشخصات انجمن ورزشی  دو و میدانی    واحد   هیدج 

ردیف

شرح

رئیس انجمن

1

نام و نام خانوادگی

شهرام عسگری

2

رشته تحصیلی

کاردانی پیوسته- تربیت بدنی

3

رشته ورزشی تخصصی

دو و میدانی

4

شماره تماس

09122425823