معرفی معاونت اداری و مالی

  اطلا
عات شخصی

نام و نام خانوادگی : سیدمسعود ابراهیمی
 سال تولد : 1359
 محل تولد : ابهر

سوابق تحصیلی :

1. مقطع کارشناسی : حسابداری  دانشگاه پیام نور ابهر رتبه 1 دوره کارشناسی

2. مقطع کارشناسی ارشد : حسابداری  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک   رتبه 1 دوره کارشناسی ارشد ،  1385

سوابق اجرایی :

1.  حسابدار در شرکت های خصوصی
2.  مدیرعامل در شرکت های خصوصی
3.  مدیر موسس حسابرسی
4.  مدیر گروه رشته حسابداری واحد هیدج


سوابق تدریس :

1.  دانشگاه پیام نور ابهر   از سال 1383
2.  دانشگاه پیام نور تاکستان
  از سال 1383
3.  دانشگاه پیام نور خرم دره
4.  دانشگاه علمی کاربردی واحد ابهر
5.  دانشگاه غیرانتفاعی اثیرالدین ابهر
6.  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
7.  دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج

سوابق پژوهشی :

بررسی ارتباط بین تغییرات اقلام صورتهای مالی و تغییرات قیمت سهام در شرکتهای سرمایه گذاری