سایت های کامپیوتری و آتلیه ها


الف- سایت های کامپیوتری 
مسئول سایت :
محمدلو

 میزان تحصیلات : فوق لیسانس کامپیوتر


 1. سایت کامپیوتری شماره 1 :
مساحت :
72 مترمربع
تجهیزات عمده : 14 دستگاه کامپیوتر - 1 دستگاه ویدئو پروژکتور

2. سایت کامپیوتری شماره 2 :
مساحت :
72 مترمربع
تجهیزات عمده : 14 دستگاه کامپیوتر - 1 دستگاه ویدئو پروژکتور


 3. سایت اینترنت :
مساحت :
72 مترمربع
تجهیزات عمده : 14 دستگاه کامپیوتر

 ب- آتلیه ها مسئول آتلیه : بهرام بهرامی
 میزان تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت


1. آتلیه شماره 1 :
مساحت :
72 مترمربع

 تجهیزات عمده : 1دستگاه کامپیوتر - 1 دستگاه ویدئو پروژکتور - میز نقشه کشی


2. آتلیه شماره 2 :
مساحت :
72 مترمربع
تجهیزات عمده : 1دستگاه کامپیوتر - 1 دستگاه ویدئو پروژکتور - میز نقشه کشی 3. آتلیه شماره 3 :
مساحت :
72 مترمربع
تجهیزات عمده : 1دستگاه کامپیوتر - 1 دستگاه ویدئو پروژکتور - میز نقشه کشی

 
4. آتلیه شماره 4 :

 مساحت : 72 مترمربع
تجهیزات عمده : 1دستگاه کامپیوتر - 1 دستگاه ویدئو پروژکتور - میز نقشه کشی