کتابخانه

معرفی :
---

شرح فعالیت ها :
در دست ساخت                                                                  تعداد کتب کتابخانه های واحد هیدج

ردیف تعداد عنوان تعداد جلد تعداد عنوان لاتین تعداد جلد لاتین مجلات آبونمان سال کتابخانه
1 3144 5550 1273 1310 35 1390 کتابخانه مرکزی
2 810 6370 500 2000 20 1389 کتابخانه مرکزی
3 4000 8300 800 2000 2 1388 کتابخانه مرکزی