دفتر طرح و برنامه و بودجه

معرفی مسئول این بخش :

نام و نام خانوادگی : محسن ملک محمدی ، کارشناس طرح و برنامه و بودجه (با حکم سازمانی)
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت مالی
پست الکترونیکی : m.malek_m@yahoo.com


دفتر طرح و برنامه و بودجه واحد سال 87 بنا به ضرورت و تشخیص ریاست محترم و ریاست اداره پژوهش تشکیل گردید. با توجه به نقش و اهمیت به سزایی که این دفتر در روند توسعه دانشگاه دارد ریاست محترم واحد بلافاصله کمیته طرح وبرنامه و بودجه واحد را  برقرار و جلسات آن نیز به طور مرتب برگزار می گردد.

مهمترین وظایف این دفتر :

1. تهیه و تنظیم برنامه چهار ساله سوم
2. ارسال گزارشات سالانه برنامه سوم
3. تکمیل پرسشنامه مربوط به برنامه عملی توسعه دانشگاه و ارزیابی آن و اعلام به دستگاههای مربوط با همکاری سایر بخشهای واحد
4. تکمیل پرسشنامه مربوط به سازمان کار  و دفاتر طرح و برنامه و بودجه و ارزیابی بخشهای آن به طور مستمر عضویت در کمیته های مختلف بودجه و کمیته طرح و  برنامه و سایر کمیته های واحد به موجب ضرورت
5. ارائه راهکارها و پیشنهادات جدید به سازمان مرکزی جهت هرچه بهتر انجام شدن شدن برنامه ها و دفاتر طرح و برنامه و بودجه
6. تهیه و تظیم پیش بینی بودجه سالانه واحد و ارزیابی آن در هر سال 4 بار و ارسال بموقع  آن به منطقه و سازمان مرکزی
7. تهیه برنامه توسعه آتی کوتاه مدت و بلندمدت در قالب برنامه استراتژیک
8. تهیه گزارش عملکرد سالانه بودجه پژوهشی به سازمان مرکزی و جذب %100 بودجه در چهار سال متوالی