چارت دروس

1-  حسابداری - کارشناسی ناپیوسته : صفحه1 ، صفحه2
2-  حسابداری - کارشناسی پیوسته : دریافت چارت
3-  حسابداری - کاردانی پیوسته : دریافت چارت
4-  حسابداری - کاردانی ناپیوسته  :  دریافت چارت
5-  برق - الکتروتکنیک - کاردانی پیوسته  :   صفحه 1  ،  صفحه 2
6-  مهندسی تکنولوژی برق - الکترونیک - کارشناسی ناپیوسته  :  صفحه 1 ، صفحه 2
7-  مهندسی تکنولوژی برق - قدرت - کارشناسی ناپیوسته  :   صفحه 1 ،  صفحه 2
8-  مهندسی برق - کارشناسی پیوسته : دریافت چارت
9-  مکانیک خودرو - کاردانی پیوسته  : 
صفحه 1  ،  صفحه 2  
10- مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو - کارشناسی ناپیوسته : دریافت چارت
11-  ساختمان - کاردانی پیوسته   :  
دریافت چارت
12- کارهای عمومی ساختمان  - کاردانی ناپیوسته  :
دریافت چارت  
13- مهندسی تکنولوژی عمران - کارشناسی ناپیوسته : دریافت چارت
14- مهندسی تکنولوژی معماری - کارشناسی ناپیوسته : صفحه 1 ، صفحه 2
15- مهندسی معماری - کارشناسی ارشد : دریافت چارت
16- مهندسی معماری - کارشناسی پیوسته : دریافت چارت
17- مهندسی علوم و صنایع غذایی- کارشناسی ناپیوسته : 
دریافت چارت
18- مهندسی کشاورزی - صنایع غذایی - کارشناسی پیوسته : دریافت چارت(1)  - دریافت چارت(2)(4 صفحه)
19-  میکروبیولوژی - زیست شناسی سلولی و مولکولی- کارشناسی :  دریافت چارت ، چارت(2)
20- مدیریت بازرگانی - کارشناسی پیوسته  : 
دریافت چارت     
21- کامپیوتر - کاردانی پیوسته :
صفحه1  ، صفحه 2
22- کامپیوتر - کاردانی ناپیوسته  : 
دریافت چارت
23- مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر - کارشناسی ناپیوسته : دریافت چارت
24-مهندسی عمران - کارشناسی پیوسته : صفحه1 ، صفحه2
25- تکنولوژی مواد غذایی : دریافت چارت

26- نقشه کشی معماری - معماری : دریافت چارت
27- مهندسی اجرایی عمران : دریافت چارت