چارت دروس

علوم انسانی :

1حسابداری - کارشناسی ناپیوسته : صفحه1 ، صفحه2

2.  حسابداری - کارشناسی پیوسته : دریافت چارت
3.  حسابداری - کاردانی پیوسته : دریافت چارت
4.  حسابداری - کاردانی ناپیوسته  :  دریافت چارت
5.  حسابداری - کارشناسی ارشد  : دریافت چارت
6.  مدیریت بازرگانی - کارشناسی پیوسته  :  دریافت چارت  
7.  مدیریت اجرایی - کارشناسی ارشد : دریافت چارت
8.  حقوق - کارشناسی : صفحه1 ، صفحه2
9.  حقوق - ورودی های 96 به بعد : دریافت چارت
10.  تربیت بدنی - کاردانی پیوسته : دریافت چارت
11. حسابداری کارشناسی ارشد : چارت قبل از 95 ، چارت 95 به بعد


فنی و مهندسی :

1.  برق - الکتروتکنیک - کاردانی پیوسته  :   صفحه 1  ،  صفحه 2
2.  مهندسی تکنولوژی برق - الکترونیک - کارشناسی ناپیوسته  :  صفحه 1 ، صفحه 2
3.  مهندسی تکنولوژی برق - قدرت - کارشناسی ناپیوسته  :   صفحه 1 ،  صفحه 2
4.  مهندسی برق - کارشناسی پیوسته : دریافت چارت
5.  مکانیک خودرو - کاردانی پیوسته  :  صفحه 1  ،  صفحه 2  
6.  مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو - کارشناسی ناپیوسته : دریافت چارت
7.  ساختمان - کاردانی پیوسته   :   دریافت چارت
8.  کارهای عمومی ساختمان  - کاردانی ناپیوسته  : دریافت چارت  
9.  مهندسی تکنولوژی عمران - کارشناسی ناپیوسته : دریافت چارت
10. مهندسی اجرایی عمران : دریافت چارت2
11. مهندسی عمران - کارشناسی پیوسته : صفحه1 ، صفحه
12.
مهندسی عمران - سازه -کارشناسی ارشد : دریافت چارت

13. مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر - کارشناسی ناپیوسته : دریافت چارت
14. کامپیوتر - کاردانی پیوسته : صفحه1  ، صفحه 2
15. کامپیوتر - کاردانی ناپیوسته  :  دریافت چارت
16. مهندسی علوم و صنایع غذایی- کارشناسی پیوسته (ورودی 93 و بعد از آن) : دریافت چارت
17. مهندسی علوم و صنایع غذایی- کارشناسی پیوسته (ورودی 92 و قبل از آن) : دریافت چارت
18. مهندسی علوم و صنایع غذایی- کارشناسی ناپیوسته : دریافت چارت 
19. تکنولوژی مواد غذایی : دریافت چارت
20
. علوم و صنایع غذایی-فناوری مواد غذایی - کارشناسی ارشد (ورودی 96 و بعد از آن) : دریافت چارت


هنر :

1مهندسی تکنولوژی معماری - کارشناسی ناپیوسته : صفحه 1 ، صفحه 2
2مهندسی معماری - کارشناسی ارشد : دریافت چارت
3مهندسی معماری - کارشناسی پیوسته : دریافت چارت
4نقشه کشی معماری - معماری : دریافت چارت
5
نقشه کشی معماری - کاردانی پیوسته - ورودی 92 به بعد : صفحه1 ، صفحه 2 


علوم پایه :

1میکروبیولوژی - زیست شناسی سلولی و مولکولی- کارشناسی :  دریافت چارت ، چارت(2) ، چارت (3)
2زیست شناسی سلولی و مولکولی - کارشناسی ارشد (ورودی 96 به بعد) : دریافت چارت
3زیست شناسی سلولی و مولکولی - کارشناسی (ورودی 96 به بعد) : دریافت چارت


کشاورزی :

1مهندسی کشاورزی - صنایع غذایی - کارشناسی پیوسته : دریافت چارت(1)  - دریافت چارت(2)(4 صفحه)