فرم ها و آئین نامه ها

                                                                                      مفاد مهم آیین نامه آموزشی

انتخاب همزمان درس پیشنیاز و وابسته

ماده 23 آیین نامه آموزشی : در صورتی که دانشجو از یک یا چند درس پیشنیاز نمره قبولی کسب ننماید و یا برابر مقررات در کلاسهای درس یا دروس پیشنیاز شرکت نموده اما سرانجام آنها را حذف نموده باشد می تواند با نظر گروه ، آن درس یا دروس را با درس یا دروس وابسته در یکی از نیمسالهای بعد انتخاب و بگذراند . چنانچه نتواند در درس یا دروس پیشنیاز نمره قبولی را کسب نماید یا آن را حذف نماید نمره درس یا دروس پیشنیاز و همچنین درس یا دروس وابسته (اعم از قبولی یا ردی ) حذف می گردد.

تبصره 1 : نیمسال آخر سال تحصیلی از این قاعده مستثنی است.


حداقل نمره قبولی

ماده 41 آیین نامه آموزشی : حداقل نمره قبولی در هر درس از دروس 10 (استثنائاً درس آشنایی با قرآن کریم 12) می باشد . دانشجویی که در هر یک از دروس الزامی حداقل نمره قبولی را کسب نکند ملزم به تکرار آن درس است .

تبصره 2 : برای هر درس در طول دوران تحصیل حداکثر یک نمره مردودی ثبت و در محاسبه میانگین نمرات تاثیر داده می شود و چنانچه چند بار در یک درس مردود گردد نمره مردودی دفعه دوم و به بعد پس از ثبت بلااثر بوده و حذف می گردد و در تعیین میانگین نیمسالی و کل محاسبه نمی شود .

اعلام نمرات

ماده 42 آیین نامه آموزشی (تبصره 2) : نمره امتحانی پس از اعلام نهایی به اداره آموزش واحد دانشگاهی ، مطلقاً قابل تغییر نیست.


دروس ناتمام

ماده 43 آیین نامه آموزشی : در مواردی مانند دروس پروژه نهایی ، کارآموزی ، عملیات صحرایی و تمرین دبیری  در صورتی که به تشخیص استاد و تایید گروه آموزشی مربوط تکمیل آنها در طول مدت تعیین شده که ذیلاً درج می گردد میسر نباشد ، آن درس یا دروس ناتمام تلقی شده و حذف می گردد و دانشجو موظف است با نظر گروه در نیمسال بعد مجددا انتخاب و حتی الامکان با همان استاد بگذراند. چنانچه دروس موضوع ماده 43 در نیمسال دوم سال تحصیلی ارائه گردد در صورت لزوم به دانشجو فرصت داده شود که بدون ثبت نام مجدد حداکثر تا پایان دوره تابستان تکمیل و عرضه کند اما اگر در دوره تابستان یا نیمسال اول ارائه گردد حداکثر تا پایان نیمسال اول تکمیل و تحویل نماید.


ماده 49 آیین نامه آموزشی :
تقاضای مرخصی  تحصیلی باید به صورت کتبی ، حداقل دو هفته قبل از شروع انتخاب واحد توسط دانشجو ، به اداره آموزش واحد دانشگاهی ذی ربط تسلیم گردد . اداره آموزش موظف است پس از بررسی وضعیت تحصیلی دانشجو قبل از اتمام مهلت انتخاب واحد موافقت یا عدم موافقت با درخواست دانشجو را کتباً به وی ابلاغ کند

تبصره 1 : آموزش واحد ، زمانی با درخواست مرخصی موافقت می نماید که دانشجو از نظر گذراندن بقیه دروس دوره ، دچار مشکل نگردد.


ماده 25 آیین نامه آموزشی : چنانچه قبل از پایان هر نیمسال معلوم شود دانشجو در انتخاب واحد های درسی رعایت تقدم و تاخر یا سقف دروس را ننموده است اداره آموزش و پرورش موظف است قبل از شروع امتحانات  آن نیمسال ، نسبت حذف دروس غیر مجاز اقدام نماید اما اگر این امر به علت شرایط ویژه (انتقال یا میهمان) باشد به تشخیص شورای آموزشی واحد یا دانشکده ذی ربط می توان مورد را موجه تلقی کرد.


ماده 19 آیین نامه آموزشی :  تعداد واحدهای انتخابی دانشجوی تمام وقت در یک نیمسال تحصیلی نمی تواند از 12 واحد کمتر و از 20 واحد بیشتر باشد.

تبصره 5 : دانشجویی که میانگین نمرات نیمسال او 17 یا بیشتر باشد ، مشروط بر اینکه تعداد واحدهایی که دانشجو انتخاب نموده و در امتحانات پایان ترم آنان  شرکت و نمره اخذ کرده از حداقل تعیین شده در آن نظام آموزشی کمتر نباشد می تواند در نیمسال بعد تا 24 واحد درسی را انتخاب کند.

                                                      *********************************************

دریافت فایل مفاد مهم آئین نامه آموزشی