لینک مسقیم ورود به آموزشیار - ویژه دانشجویان

قابل توجه دانشجویان گرامی
آدرس سامانه آموزشیار
edu.iau.ac.ir   (جهت مشاهده برنامه هفتگی / مشاهده نمرات / پرداخت شهریه)

لینک مستقیم ورود به آموزشیار -  دانشجو
http://stdn.iau.ac.ir/Student/Pages/acmstd/loginPage.jsp

نحوه ورود به سامانه آموزشیار:
دانشجویان ورودی ۹۹۱ :
نام کاربری: شماره دانشجویی

دانشجویان ماقبل ۹۹۱ :
اضافه نمودن کد واحد هیدج به شماره دانشجویی
نام کاربری: 400s
 به جای s شماره دانشجویی قبلی خود را وارد نمایید.
 در صورتی که با رمز عبور قبلی خود امکان ورود ندارید، از گزینه فراموشی رمز استفاده نمایید.