شماره های تماس واحد هیدج

آموزش ۰۲۴۳۵۷۵۱۰۰۷
فناوری اطلاعات ۰۲۴۳۵۷۵۱۴۸۲
امور مالی ۰۲۴۳۵۷۵۱۳۹۳
تلفنخانه ۰۲۴۳۵۷۵۴۳۷۵- ۰۲۴۳۵۷۵۴۵۰۰
معاونت ها

۰۲۴۳۵۷۵۱۴۸۱

دفتر حراست

۰۲۴۳۵۷۵۱۵۵۳

فکس ۰۲۴۳۵۷۵۴۳۷۷