برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی هیدج برای نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹


* آخرین مهلت حذف و اضافه در آموزشیار :

ورودی های ۹۷ و ماقبل : ۱۳ اسفند ساعت ۲۲ الی ۶ صبح

ورودی ۹۸ و ورودی های مهر ۹۹: ۱۴ اسفند ساعت ۲۲ اای ۶ صبح


* لازم به ذکر است دانشجویانی که در بازه فوق موفق به انتخاب واحد نشوند، از ساعت 22:00 روز انتخاب واحد تا 6 صبح روز بعد امکان اخذ واحد را خواهند داشت.


قابل توجه دانشجویان گرامی
آدرس سامانه آموزشیار edu.iau.ac.ir  جهت انتخاب واحد و پرداخت شهریه

لینک مستقیم ورود به آموزشیار -  دانشجو
http://stdn.iau.ac.ir/Student/Pages/acmstd/loginPage.jsp

نحوه ورود به سامانه آموزشیار:
دانشجویان ورودی ۹۹ :
نام کاربری: شماره دانشجویی

دانشجویان ماقبل ۹۹ :
اضافه نمودن کد واحد هیدج 400 به شماره دانشجویی
نام کاربری: 400s
 به جای s شماره دانشجویی قبلی خود را وارد نمایید.
 در صورتی که با رمز عبور قبلی خود امکان ورود ندارید، از گزینه فراموشی رمز استفاده نمایید.


شماره های تماس:
آموزش   ۰۲۴۳۵۷۵۱۰۰۷ -
داخلی (۴ ۰۲۴۳۵۷۵۴۳۷۵- ۰۲۴۳۵۷۵۴۵۰۰
فناوری   ۰۲۴۳۵۷۵۱۴۸۲
مالی ۰۲۴۳۵۷۵۱۳۹۳ - 
داخلی (۵ ۰۲۴۳۵۷۵۴۳۷۵- ۰۲۴۳۵۷۵۴۵۰۰
معاونت ها ۰۲۴۳۵۷۵۱۴۸۱
سایر حوزه ها:
داخلی ها ۰۲۴۳۵۷۵۴۳۷۵- ۰۲۴۳۵۷۵۴۵۰۰