شماره های تماس واحد هیدج

پشتیبانی امتحانات

 
پشتیبان فنی (خانم آزادی) : ۰۲۴۳۵۷۵۱۴۸۲
مسئول امتحانات (خانم احمدخانی): ۰۲۴۳۵۷۵۴۳۷۵ - ۰۲۴۳۵۷۵۴۵۰۰ داخلی ۴ (حوزه آموزش)


سایر حوزه ها :
آموزش   ۰۲۴۳۵۷۵۱۰۰۷
فناوری   ۰۲۴۳۵۷۵۱۴۸۲
مالی ۰۲۴۳۵۷۵۱۳۹۳
معاونت ها ۰۲۴۳۵۷۵۱۴۸۱
داخلی ها ۰۲۴۳۵۷۵۴۳۷۵- ۰۲۴۳۵۷۵۴۵۰۰