راهنمای ورود به سامانه آموزشیار (جهت پرداخت بدهی شهریه)

 آدرس سامانه آموزشیار edu.iau.ac.ir 
(جهت پرداخت بدهی شهریه)
 
نحوه ورود به سامانه آموزشیار:
دانشجویان ورودی ۹۹۱ :
نام کاربری:  شماره دانشجویی
کلمه عبور:  شماره دانشجویی
 
 دانشجویان ماقبل ۹۹۱ :
اضافه نمودن کد واحد هیدج به شماره دانشجویی 
 
نام کاربری:
400s
رمز عبور:
400s
به جای s شماره دانشجویی قبلی خود را وارد نمایید.
بعنوان مثال برای شماره دانشجویی 940123456 به صورت زیر اقدام کنید:
نام‌کاربری:
400940123456
رمز:
400940123456