آموزش تصویری مشاهده برنامه هفتگی در سامانه آموزشیار

طبق مراحل درج شده در تصویر عمل کنید.
   مرحله۱: از قسمت ثبت دروس دانشجو گزینه مشاهده اخرین وضعیت ترم جاری را انتخاب کنید
   مرحله۲:در پایین گزینه مشاهده برنامه هفتگی را انتخاب کنید
   مرحله۳: برنامه هفتگی خود را چک کنید که تمام واحد های اخذ شده در هنگام انتخاب واحد درج و ثبت شده باشد