برنامه زمانبندی حذف و اضافه نیمسال اول 99

ورودی های ۱۳۹۶ و ماقبل  : روز دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - ساعت ۸ الی ۱۴

ورودی های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸  روز سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹ - ساعت ۸ الی ۱۴

دانشجویان جهت انتخاب واحد به سامانه آموزشیار به نشانی edu.iau.ac.ir مراجعه نمایند.