مهلت انتخاب واحد تا روز شنبه ۱۲ مهر

 بخش انتخاب واحد آموزشیار تا روز شنبه ۱۲ مهر برای دانشجویان فعال و در دسترس می باشد

 
به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند:
 
بخش انتخاب واحد سامانه آموزشیار به آدرس:
 
Edu.iau.ac.ir
 
 تا روز شنبه ۱۲ مهر برای دانشجویان فعال است و دانشجویانی که تاکنون نتوانسته اند انتخاب واحد کنند می توانند انتخاب واحد نمایند.