اطلاعیه مهم : قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی در خصوص بررسی دروس انتخابی در آموزشیار

تمامی دانشجویان قبل از حذف و اضافه وارد کارتابل خود در آموزشیار شوند و دروس انتخاب شده خود را حتما بررسی کنند. احتمال دارد که برخی دروس آنها حذف آموزشی شده باشد.