راهنمای شرکت در آزمون های آنلاین با استفاده از سامانه سیدا

فایل راهنمای شرکت در آزمون ویژه دانشجویان محترم

جهت مشاهده فیلم راهنمای شرکت در آزمون ها آنلاین با استفاده از سامانه سیدا به کانال تلگرامی واحد به آدرس hidajiau@ یا گروه واتساپ https://chat.whatsapp.com/HcdeSIoQYiC2GU7P6vOHTl  واحد مراجعه نمایید.

گروه دوم واتساپ 

https://chat.whatsapp.com/FZusAhFV6WvKRC4GgqvNLn