شماره تماس بازرسی، نظارت ، ارزیابی و رسیدگی به شکایات

شماره تماس بازرسی، نظارت ، ارزیابی و رسیدگی به شکایات منطقه ۷ دانشگاه آزاد اسلامی:  ۳۳۲۴۳۸۵۷-۰۲۸