دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال اول 99-98

دانشجويان گرامي جهت دريافت کارت ورود به جلسه امتحانات، از روز چهارشنبه مورخ 98/9/27 تا مورخ 98/10/10 به سايت دانشگاه ، بخش اطلاع رساني تحصيلي مراجعه نماييد.