قابل توجه دانشجویان گرامی درخصوص کلاس های روز پنج شنبه مورخ 98/9/28

کلاسهاي صبح روز پنج شنبه مورخ 98/9/28 بدليل برگزاري هم نشست استاني برگزار نمي گردد و جبراني آن در وب سايت واحد ، بخش امور کلاسها اعلام گرديده است.
ضمناً کلاسهاي بعد از ساعت 14برقرار است.