*** تقویم آموزشی دانشگاه در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98***

نیمسال اول سال تحصیلی 99-98
 

موضوع
شروع پایان
ثبت نام و انتخاب واحد 98/06/09  98/06/21 (مطابق زمانبندی یکپارچه سازمان)
شروع کلاس ها 98/06/23

 98/10/12 (مطابق زمانبندی یکپارچه سازمان)

حذف و اضافه 98/07/06

 98/07/11( مطابق زمانبندی یکپارچه سازمان)

برگزاری امتحانات 98/10/14 98/10/26 (مطابق زمانبندی یکپارچه سازمان)