اطلاعات تماس

   هیدجواحد اسلامی دانشگاه آزاد - - بلوار امام خمینی ره   نشانی: استان زنجان - هیدج
 
45731-37574 کد پستی
 
45731صندوق پستی 

 شماره های تماس   :   پیش شماره 024

معاونت ها
35751481
دفتر ارتباط با صنعت 35751482
امور مالی 35751393
دفتر حراست 35751553
آموزش
35751007
تلفنخانه

35754375
35754500

دفتر آزمایشگاه ها 35754376
بسیج دانشجویی 35751422
فکس 35754377


           
   
         
پست الکترونیک دانشگاه      info@hidajiau.ac.ir