برگزاری جلسه توجيهي دانشجويان جديدالورود روز دوشنبه، 20 اسفند

جلسه توجيهي دانشجويان جديدالورود واحد هيدج ( ورودي هاي مهر و بهمن 97)، روز دوشنبه 20 اسفند ، ساعت 10:30 در نمازخانه واحد .