برگزیدگان هفته پژوهش سال 97

1. آقای دکتر بهمن معینی
2. خانم دکتر پریسا احدی
3. آقای دکتر مسعود ابراهیمی
4.آقای دکتر وحید نبئی
5. آقای دکتر البرز حاجی خانی