کسب رتبه اول و دانشگاه نمونه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج در میان دانشگاههای آزاد و پیام نور و غیرانتفاعی استان در پایش هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان در سه سال متوالی

یکی از افتخارات دانشگاه آزاد اسلامی هیدج کسب رتبه اول و دانشگاه نمونه در میان دانشگاههای آزاد و پیام نور و غیرانتفاعی استان در پایش هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان در سه سال متوالی است.