*** تقویم آموزشی دانشگاه در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 ***

 

موضوع
شروع پایان
ثبت نام و انتخاب واحد 97/11/06  97/11/11 (مطابق زمانبندی یکپارچه سازمان)
شروع کلاس ها 97/11/13

 98/03/23 (مطابق زمانبندی یکپارچه سازمان)

حذف و اضافه 97/11/27 97/12/02 (مطابق زمانبندی یکپارچه سازمان)
برگزاری امتحانات 98/03/25 98/04/06 (مطابق زمانبندی یکپارچه سازمان)