اطلاعیه شماره 3 درخصوص تغییر زمان امتحانات

کلیه امتحانات روز سه شنبه 25 ديماه به یکشنبه 30 دی در همان ساعت تغییر یافت.