اطلاعیه شماره 2 درخصوص تغییر ساعت امتحانات

امتحانات شیفت صبح روز سه شنبه 25 دي ماه ساعت 10 شروع خواهد شد.