اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات

دانشجویان گرامی کارت ورود به جلسه امتحانات از روز دوشنبه 3 دی  از بخش اطلاع رسانی تحصیلی قابل دریافت است و همراه داشتن آن در تمامی جلسات امتحان الزامی می باشد. جهت دریافت کارت، تکمیل ارزشیابی اساتید و تسویه بدهی الزامی است.