*** تقویم آموزشی دانشگاه در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 ***


 

موضوع
شروع پایان
ثبت نام و انتخاب واحد ۹۷/۰۶/۱۲  ۹۷/۰۶/۲۱ (مطابق زمانبندی یکپارچه سازمان)
شروع کلاس ها ۹۷/۰۶/۲۴

 ۹۷/۱۰/۱۳ (مطابق زمانبندی یکپارچه سازمان)

حذف و اضافه ۹۷/۰۷/۰۷ ۹۷/۰۷/۱۲ (مطابق زمانبندی یکپارچه سازمان)
برگزاری امتحانات ۹۷/۱۰/۱۵ ۹۷/۱۰/۲۷ (مطابق زمانبندی یکپارچه سازمان)

 

 

 

 

 

 بخشنامه بسیار مهم سازمان مرکزی در خصوص انتخاب واحد به موقع:

- برای کسانی که در زمان مقرر شده نسبت به انتخاب واحد یا تعیین تکلیف نیمسال جاری اقدام نمایند نرخ افزایش 10 درصد اعمال گردد
- برای کسانی که خارج از زمان مقرر شده نسبت به انتخاب واحد یا تعیین تکلیف نیمسال جاری اقدام نمایند نرخ افزایش 12.5 درصد اعمال گردد